មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​អាជ្ញាធរ​អេដស៍​ប្រជុំពិភាក្សា​ពី​ការងារ​ប្រចាំ​ខែសីហា