នៅថ្ងៃទី៣១ខែសីហាឆ្នាំ២០២១នេះក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ប្រភេទអាស្ត្រាហ្សេនីកា ជាដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីសែល ដូសទី១និងដូសទី២រួចរាល់ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១តទៅ៕