ភ្នំពេញៈកាលពីថ្ងៃទី៣០ខែសីហាឆ្នាំ២០២១បានសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការហាមឃាត់គណនីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយ លក់ផលិតផលគ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល៕
សូមជូនសេចក្តីជូនព័ត៌មាន និង ឈ្មោះគណនីហ្វេសប៊ុក៖