ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន៤៥៥ នាក់ទៀត , ជាសះស្បើយ ៣២៨ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ១៣ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍៣៧៥ នាក់, ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ៨០ នាក់​។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី​១ ខែកញ្ញា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង​សរុប ៩៣.៥១០ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ៨៩.១១៤ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ១.៩១៦ នាក់​។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១៥.២៣២ នាក់ ។​

សូមអានសេចក្តី​ជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម​៖