​អភិបាលខណ្ឌ ប្រជុំ​ពង្រឹង​បន្ថែម នូវ​តួនាទី​ភារកិច្ច របស់​មន្ត្រីរាជការ ក្នុង​រដ្ឋបាល​ខណ្ឌ ដើម្បី​ងាយស្រួល ផ្តល់​សេវាសាធារណៈ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ អោយទាន់​ពេលវេលា​