កាត់​ក្រី និង ដកហូត​ដើមឈើ​មាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​នៅ​ខ្លោងទ្វារ​ជ័យ​ក្រុង​អង្គរធំ​