មន្ត្រី​អះអាងថា​៖​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង ១៨​ថ្ងៃ តំបន់​ធ្លាប់​លិច​ទឹក​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៅ​ជុំវិញ​វត្តភ្នំ មិនមាន​ទៀត​ទេ ក្រោយ​ដាក់អោយ​ដំណើរការ​លូ​ខ្នាត​ធំ អាង​ក្រោម​ដី និង​ម៉ាស៊ីន​កាយ​សំរាម​ស្វ័យប្រវត្តិ​