ក្រសួងពីរប្រជុំដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋ