ពេល​ឈឺ យក​ដំរី​ទៅ​បន់ ពេល​ស្រន់ យក​ពងមាន់ ទៅ​ថ្វាយ​