ខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញ​អ្នក​ផ្ទុក​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ថ្មី ២២ នាក់ និង​អ្នកជា​សះស្បើយ ៣៧ នាក់​