ភ្នំពេញៈរបាយការណ៍សង្ខេបបង្ហាញថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៩៣,៧៧ភាគរយ ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៨១,៣៩ភាគរយ ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១ ៩៦៦ ៩៣១ នាក់៕សរន
សូមជូនតារាងសង្ខេប