ចុះ​អនុវត្ត​ផាកពិន័យ​អ្នក​ល្មើស​បម្រាម​រដ្ឋបាល​ជាង​១០​នាក់​ក្នុង​ក្រុង​សំរោង​