បុរស​ពីរ​នាក់ ជិះ​ម៉ូតូ​ទឹក​ឆ្លង​សមុទ្រ​កោះរ៉ុង​មក​ក្រុងព្រះសីហនុ ជួប​គ្រោះ ព្រលឹងចុងសក់ សង្គ្រោះ​ទាន់ពេលវេលា​