គ្រាន់តែ រមៀត សោះ អាច បង្ការ ជំងឺ ខួរក្បាល បានដែរ ?