គ្រោះថ្នាក់ នៃ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដែល អ្នក មិន បាន ចាប់ភ្លឹក ដល់​