ដោយៈ គង់ហេង/កំពង់ចាមៈនៅថ្ងៃទី៤កញ្ញានេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានប្រកាសរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ១៨ នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១១ នាក់ កាលពីថ្ងៃទី ៣ កញ្ញា ។ការរកឃើញនេះឱ្យ តួលេខថ្មី នៃជំងឺកូវីដ ១៩ នៅខេត្តនេះ គឺចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ កើនដល់៥.២២៥នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ ពីជំងឺនេះចំនួន៤.៥៤០នាក់,អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន៦០៩នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន ១១១ នាក់៕
សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖