​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​សាកល្បង​បើក​សាលារៀន​ចំនួន​ប្រាំ​ទីតាំង ដែលមាន​ហានិភ័យ​ទាប​