ព្យុះ​ទី​១៣ ឈ្មោះ ខុន​សុន ដើរចូល​សមុទ្រ​ចិន ខាងត្បូង អាច​នាំឱ្យមាន​ភ្លៀង កាន់តែច្រើន​