​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៣ រវាង​កម្ពុជា និង​គណៈកម្មការ​សេដ្ឋកិច្ច អឺរ៉ុប​-​អាស៊ី នឹង​ឈានដល់ នា​ថ្ងៃស្អែក​នេះ​