ស្ថានភាពទឹកស្ទឹងប្រឡាយ ព្រែកនៅស្រុកមង្គលបូរីហក់ឡើង ប៉ុន្តែមិនទាន់គម្រាមកំហែង