ភ្នំពេញ:សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៤២នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ១៤នាក់ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។