​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​វាយតម្លៃ​នៃ​ការរៀបចំ​របស់​សាលា​ប៊ែ​ល​ធី អន្ដរជាតិ​ទី​១៦ ដើម្បី​ត្រៀមលក្ខណៈ បើក​ឱ្យ​ដំណើរការ​ឡើងវិញ​នៅពេល​ខាងមុខ​