ភ្នំពេញ៖របាយការណ៍សង្ខេបបានបង្ហាញថាកំណើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៨ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១មាន ៩៦,៦៧ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៨៦,២៩ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១.៩៦៦.៩៣១ នាក់៕សរន
សូមជូនតារាង៖