​អភិបាលក្រុង​ស្វាយរៀង​តម្រូវឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ដី​បំផ្លាញ​ផ្លូវលំ​ក្នុង​សង្កាត់​គយ​ត្របែក ធ្វើ​ផ្លូវ​សង​វិញ​