​គម្រោង​វិនិយោគ​ទឹកស្អាត​តម្លៃ​១,៣​លាន​ដុល្លារ​កំពុង​រៀបចំ​ស្នើសុំ​ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​