ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូន ព័ត៌មានមួយ នៅថ្ងៃទី១០ កញ្ញា នេះ ស្តីពីការហាមឃាត់ គណនីបណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក ដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយ លក់ផលិតផល គ្មានលេខបញ្ជិកាពី ក្រសួងសុខាភិបាល។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោមនេះ ៖