គណបក្ស ខ្មែរ រួបរួម ជាតិ ឆ្លើយតប ទៅបុគ្គ លពីរ នាក់ គ្មាន តួនាទី ក្នុង ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ប្រឆាំងនឹង ព្រះតម្រិះ សម្តេចក្រុមព្រះ ក្នុងការ បង្រួបបង្រួម អ្នករាជានិយម – សីហនុ និយម៕