ប្រធាន គ . ជ . ប . បញ្ជាក់ ពី សារៈសំខាន់ នៃ ការពិនិត្យ បញ្ជី ឈ្មោះ និង ការចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត ឆ្នាំ ២០២១៕