បញ្ចប់ បិទ ខ្ទប់ ផ្សារ សិរីសោភ័ណ ផ្នែក ខាងក្នុង , នៅ ផ្នែក ខាងក្រៅ បន្ទាប់ពី យក សំណាក លើក ទី ៣ អវិជ្ជមាន៕