រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសម្រេចកំណត់ជា “តំបន់លឿងទុំ” មួយចំនួន៕