យោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបស្តីអំពីការចុះបិទខ្ទប់លំនៅឋាន ឬ ទីតាំងមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ និងការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ គឺគោលដៅបិទខ្ទប់មានចំនួន៦៩ផ្ទះ ក្នុងនោះអ្នកវិជ្ជមានចំនួន១៣៩នាក់(ស្រី៧៣នាក់)៕