ដោយៈបាយ័ន/សៀមរាបៈខ្លឹមសារសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបដែលបង្ហាញអំពីការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដំណើរនិងមិនអនុញ្ញាត ឱ្យធ្វើដំណើរ ព្រមទាំងទោសបញ្ញត្តិដែលកំណត់ជាតំបន់លឿងទុំ។ខ្លឹមសារទាំងអស់នេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គមនៅយប់ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១៕សរន
សូមអានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖