រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី១៤ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានប្រកាសពីការបន្ត រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ ១៩ តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័សចំនួន ៦៦នាក់និងអ្នកស្លាប់ថ្មីមួយនាក់៕