ភ្នំពេញៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩បានចេញ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិង វិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ខែកញ្ញា ។
សេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ថា ការអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន៦៣ករណី ។ក្នុងនោះ១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ២១៨នាក់,២.ឃាត់យានយន្ត(រថយន្ត៣និងម៉ូតូ២៦គ្រឿង)និង៣.ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៣៥,៤លានរៀល៕សរន
សូមជូនសេចក្តីជូនដំណឹង៖