អាស៊ាន​កំពុង​ព​ន្លឿ​ន​ផែន​ការបើក​ទេសចរណ៍​អន្តរជាតិ​ឡើងវិញ​ប្រកបដោយ​ការទទួលខុសត្រូវ​