រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​៖​ការជំរុញ​ចលនា​ទេសចរណ៍​ក្នុងស្រុក​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកថា​ជា​បុ​រេ​លក្ខខណ្ឌ​ដ៏​មាន​សារៈសំខាន់​សម្រាប់​ការត្រៀម​បើក​ការទទួល​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​ឡើង​