ដោយៈ រ៉ាម៉ន / ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នេះ អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ មានអាយុ ចាប់ពី ៦ ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ១២ ឆ្នាំ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្ត រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ កញ្ញា តទៅ ។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមៈ