រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ បាន​ឆ្លើយតប​ទៅ​អ្នកវិនិយោគទុន​ចិន​ចំនួន ពីរ​នាក់ ឈ្មោះ Qiong Ye និង​ឈ្មោះ Jianping Yang ដែលជា​សហ​នាយក នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា ដែល​បានដាក់​ពាក្យបណ្តឹង​ប្រឆាំងនឹង​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ ទៅកាន់ ឮ​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ កិច្ចព្រមព្រៀង​វិនិយោគ​អាស៊ាន​-​ចិន​ឆ្នាំ​២០០៩​គឺ​ដោយសារ​ក្នុង​រយៈពេល​ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម​ឆ្នាំ ឮ​ផ្តល់​សេវា​ទូរស័ព្ទ​និង​សេវា​អ៊ីនធឺណិត គឺ​ក្រុមហ៊ុន​មិនបាន​បង់​ចំណូល​បែងចែក​ចូលមក​ក្រសួង​ជាង ពីរលាន​ដុល្លារ​។​

Sep 16, 2021

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ បាន​ឆ្លើយតប​ទៅ​អ្នកវិនិយោគទុន​ចិន​ចំនួន ពីរ​នាក់ ឈ្មោះ Qiong Ye និង​ឈ្មោះ Jianping Yang ដែលជា​សហ​នាយក នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា ដែល​បានដាក់​ពាក្យបណ្តឹង​ប្រឆាំងនឹង​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ ទៅកាន់ ឮ​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ កិច្ចព្រមព្រៀង​វិនិយោគ​អាស៊ាន​-​ចិន​ឆ្នាំ​២០០៩​គឺ​ដោយសារ​ក្នុង​រយៈពេល​ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម​ឆ្នាំ ឮ​ផ្តល់​សេវា​ទូរស័ព្ទ​និង​សេវា​អ៊ីនធឺណិត គឺ​ក្រុមហ៊ុន​មិនបាន​បង់​ចំណូល​បែងចែក​ចូលមក​ក្រសួង​ជាង ពីរលាន​ដុល្លារ​។​