កងទ័ពថា ត្រៀមជួយសង្គ្រោះខណៈជំនន់ទឹកភ្លៀងជន់លិចឃុំចំនួនបី ក្នុងស្រុកមង្គលបូរី៕