ផ្សារសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើមក្រឡាញ់ ក្រុងសៀមរាប បានបិទហើយកាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញ៕