ឃុំខ្លួន​មន្ត្រី​ពន្ធនាគារ​ម្នាក់ ចោទ​ពីបទ​រំលោភ​លើ​ទំនុកចិត្ត