នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី១៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១លោក ម៉ម ប៊ុនហេងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើលិខិតផ្លូវការ ជម្រាបជូនទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្តទាំង២៥ ស្តីពីពង្រឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញការចូលរួម របស់សហគមន៍ក្នុងការអនុវត្តន៍វិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន៕