ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦១២ ចំនួន នាក់ , ជាសះស្បើយ ៤៦០ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ១៣ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណី ឆ្លងសហគម័ ៥៣៤ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ៧៨ នាក់ ។

គឹតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប ១០៤ ០៩៤ នាក់ , អ្នកជាសះស្បើយ ៩៧ ២២៧ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២ ១០៩ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១៧ ៨១៧ នាក់។

សូមអានសេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖