នៅពេលទេសចរណ៍ សូមនឹងគិតដល់សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ជីផាត់ផង