ស្វែងយល់អំពីចំណីសត្វនៅមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ