ឡដុតសំរាមសម្រាប់ប្រើតាមមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និង មណ្ឌលព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅខេត្តកែប