មន្ត្រី​ក្រសួងកសិកម្ម​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយនឹង​មន្ត្រី​សហភាព​អឺរ៉ុប