គម្រោង​កសាង​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​នៅ​សៀមរាប​ថ្មី​ឈានដល់​ដំណាក់កាល​រៀបចំ​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក