ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៨៣០ ចំនួន នាក់ , ជាសះស្បើយ ៤៧៣ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ២៥ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណី ឆ្លងសហគមន៍ ៧៣២ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ៩៨ នាក់ ។

គឹតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប ១០៩ ០៨៧ នាក់ , អ្នកជាសះស្បើយ ១០០ ៦៥៥ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២ ២៤៣ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១៨ ៦៤៥ នាក់។

សូមអានសេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖