កកស្ទះ​ខ្លាំង​នៅ​ផ្លូ​វេ​ង​ស្រេង​

980
ចែករម្លែក

កកស្ទះ​ខ្លាំង​នៅ​ផ្លូ​វេ​ង​ស្រេង​

កក់ស្ទះខ្លាំងនៅផ្លូវេងស្រេង

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, May 25, 2018

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ